VEDTÆGTER

 

§ 1 Navn.

Foreningens navn er SheZone med hjemsted i Københavns kommune. Aktiviteterne foregår primært på Nørrebro

§ 2 Formål

Formålet med SheZone er at skabe et fællesskab for piger og kvinder, hvor idræt og bevægelse er i centrum.

§ 3 Værdier

SheZone varetager medlemmernes interesser gennem præsentation af forskellige aktiviteter.

SheZone styrker de sociale relationer medlemmerne i mellem på tværs af alder, etnicitet og social status.

Alle i SheZone kan tage initiativ til at starte nye aktiviteter og påvirke de eksisterende. Rammerne for disse udformes i samarbejde med bestyrelsen.

Vi hjælper hinanden med at dygtiggøre os inden for de forskellige aktiviteter.

Vi spørger, hvis vi er i tvivl om noget, uanset om vi er frivillige, instruktører, medlemmer eller forældre.

§ 4 Tilhørsforhold

Foreningen er medlem af DGI Storkøbenhavn.

§ 5 Medlemskab

Stk. 1 Som medlem optages enhver, der har lyst til at melde sig ind i foreningen og indgå i et forpligtende fællesskab. Det vil sige, at medlemmerne forpligter sig efter evne til at bidrage til hele foreningens virke.

Stk. 2 Indmeldelse i foreningen sker ved betaling af det fastsatte kontingent.

Stk. 3 Instruktører, bestyrelses- og udvalgsmedlemmer er automatisk medlem af foreningen.

Stk. 4 Hvis et medlem har manglede fremmøde i en måned, kan vedkommendes plads på det pågældende hold anvises til anden side.

§ 6 Generalforsamlingen

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest med udgangen af april måned.

Stk. 2 Medlemmer over 15 år, og én forælder til aktive medlemmer under 15 år, har stemmeret og er valgbare på generalforsamlingen.

Stk. 3 Indkaldelse til generalforsamlingen, samt eventuel ekstraordinær generalforsamling sker ved mindst én af følgende måder.

  • Skriftlig meddelelse til medlemmerne igennem instruktørerne på holdene,
  • Ved udsendelse af e-mail til registrerede medlemmer
  • Ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside
Dette sker senest 14 dage før foreningens generalforsamling.

Stk. 4 Generalforsamlingen afholdes sædvanligvis med mulighed for fysisk fremmøde for stemmeberettigede. Ved behov kan mulighed for online deltagelse, herunder online afstemning benyttes.

Stk. 4 Generalforsamlingens dagsorden:

- Valg af mødeleder.
-
Valg af referent.
-
Bestyrelsens orientering om årets gang.
-
Diskussion af det kommende års arbejde.
-
Godkendelse af foreningens regnskab.
-
Behandling af forslag fra medlemmer.
-
Sammensætning af bestyrelsen for næste år samt udpegning af    revisor.
- Evt.

Stk. 5 Forslag til behandling på foreningens generalforsamling kan fremsættes direkte på generalforsamlingen eller fremsendes skriftlig til bestyrelsen.

Stk. 6 Når et forslag kommer til afstemning, foregår afstemningen ved håndsoprækkelse.

Stk. 7 Ændringer i foreningens vedtægter kan kun finde sted på en generalforsamling og når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

Stk. 8 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt stiller krav herom.

Stk. 9 Ekstraordinær generalforsamling dagsorden:

- Valg af mødeleder
-
Valg af referent
-
Evt.

Stk. 10 Ud over de ovenstående punkter kan bestyrelsen selv fastsætte dagsordenen på en ekstraordinær generalforsamling.

§ 7 Bestyrelsen

Stk. 1 Bestyrelsen består af mindst 4 personer og maksimum 7 personer. Man vælges for 2 år ad gangen, og halvdelen af bestyrelsen er på valg i lige år og den anden halvdel er på valg i ulige år. Bestyrelsen bestemmer selv sin arbejdsfordeling på det førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Stk. 2 Stiller der flere personer end 7 op til bestyrelsen, vælges alle ind. På det førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamling afgøres der hvem der sidder i bestyrelsen og hvem der bliver suppleanter.

Stk. 3 Alle bestyrelsesmøder er åbne for medlemmer, og alle kan deltage aktivt i bestyrelsesmøderne.

Stk. 4 Foreningen tegnes af to personer i bestyrelsen.

§ 8 Kontingent

Stk. 1 Medlemskontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen under hensyntagen til foreningens samlede økonomi. Betalingsform fastsættes ligeledes af bestyrelsen.

Stk. 2 Kontingent tilbagebetales kun i tilfælde af, at medlemmet kan fremvise en lægeerklæring på, at hun ikke kan fortsætte træningen

§ 9 Opløsning

Stk. 1 Til beslutning om foreningens opløsning kræves, at forslag herom har været sat på dagsordenen ved 2 på hinanden følgende, med mindst 1 måneds mellemrum, afholdte generalforsamlinger. Ved begge disse generalforsamlinger skal forslaget vedtages af mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 2 I tilfælde af foreningens opløsning skal en eventuel formue anvendes til tilsvarende arbejde på Nørrebro. Dette vedtages på sidste afholdte generalforsamling.

Vedtaget på Generalforsamling d. 11. marts 2014

SheZone | info@shezone.dk | Tlf.: 30302172