Vedtægter

§ 1 Navn.
Foreningens navn er SheZone med hjemsted i Københavns kommune. Aktiviteterne foregår primært på Nørrebro

§ 2 Formål
Formålet med SheZone er at skabe et fællesskab for piger og kvinder, hvor idræt og bevægelse er i centrum.

§ 3 Værdier
SheZone varetager medlemmernes interesser gennem præsentation af forskellige aktiviteter.
SheZone styrker de sociale relationer medlemmerne i mellem på tværs af alder, etnicitet og social status.
Alle i SheZone kan tage initiativ til at starte nye aktiviteter og påvirke de eksisterende. Rammerne for disse udformes i samarbejde med bestyrelsen.
Vi hjælper hinanden med at dygtiggøre os inden for de forskellige aktiviteter.
Vi spørger, hvis vi er i tvivl om noget, uanset om vi er frivillige, instruktører, medlemmer eller forældre.

§ 4 Tilhørsforhold
Foreningen er medlem af DGI Storkøbenhavn.

§ 5 Medlemskab
Stk. 1 Som medlem optages enhver, der har lyst til at melde sig ind i foreningen og indgå i et forpligtende fællesskab. Det vil sige, at medlemmerne forpligter sig efter evne til at bidrage til hele foreningens virke.
Stk. 2 Indmeldelse i foreningen sker ved betaling af det fastsatte kontingent.
Stk. 3 Instruktører, bestyrelses- og udvalgsmedlemmer er automatisk medlem af foreningen.
Stk. 4 Hvis et medlem har manglede fremmøde i en måned, kan vedkommendes plads på det pågældende hold anvises til anden side.

§ 6 Generalforsamlingen
Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest med udgangen af april måned.
Stk. 2 Medlemmer over 15 år, og én forælder til aktive medlemmer under 15 år, har stemmeret og er valgbare på generalforsamlingen.
Stk. 3 Indkaldelse til generalforsamlingen, samt eventuel ekstraordinær generalforsamling sker ved mindst én af følgende måder.Skriftlig meddelelse til medlemmerne igennem instruktørerne på holdene,
Ved udsendelse af e-mail til registrerede medlemmer
Ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside​Dette sker senest 14 dage før foreningens generalforsamling.
Stk. 4 Generalforsamlingen afholdes sædvanligvis med mulighed for fysisk fremmøde for stemmeberettigede. Ved behov kan mulighed for online deltagelse, herunder online afstemning benyttes.
Stk. 4 Generalforsamlingens dagsorden:
- Valg af mødeleder.
- Valg af referent.
- Bestyrelsens orientering om årets gang.
- Diskussion af det kommende års arbejde.
- Godkendelse af foreningens regnskab.
- Behandling af forslag fra medlemmer.
- Sammensætning af bestyrelsen for næste år samt udpegning af    revisor.
- Evt.
Stk. 5 Forslag til behandling på foreningens generalforsamling kan fremsættes direkte på generalforsamlingen eller fremsendes skriftlig til bestyrelsen.
Stk. 6 Når et forslag kommer til afstemning, foregår afstemningen ved håndsoprækkelse.
Stk. 7 Ændringer i foreningens vedtægter kan kun finde sted på en generalforsamling og når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.
Stk. 8 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt stiller krav herom.
Stk. 9 Ekstraordinær generalforsamling dagsorden:
- Valg af mødeleder
- Valg af referent
- Evt.
Stk. 10 Ud over de ovenstående punkter kan bestyrelsen selv fastsætte dagsordenen på en ekstraordinær generalforsamling.

§ 7 Bestyrelsen
Stk. 1 Bestyrelsen består af mindst 4 personer og maksimum 7 personer. Man vælges for 2 år ad gangen, og halvdelen af bestyrelsen er på valg i lige år og den anden halvdel er på valg i ulige år. Bestyrelsen bestemmer selv sin arbejdsfordeling på det førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
Stk. 2 Stiller der flere personer end 7 op til bestyrelsen, vælges alle ind. På det førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamling afgøres der hvem der sidder i bestyrelsen og hvem der bliver suppleanter.
Stk. 3 Alle bestyrelsesmøder er åbne for medlemmer, og alle kan deltage aktivt i bestyrelsesmøderne.
Stk. 4 Foreningen tegnes af to personer i bestyrelsen.

§ 8 Kontingent
Stk. 1 Medlemskontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen under hensyntagen til foreningens samlede økonomi. Betalingsform fastsættes ligeledes af bestyrelsen.
Stk. 2 Kontingent tilbagebetales kun i tilfælde af, at medlemmet kan fremvise en lægeerklæring på, at hun ikke kan fortsætte træningen

§ 9 Opløsning
Stk. 1 Til beslutning om foreningens opløsning kræves, at forslag herom har været sat på dagsordenen ved 2 på hinanden følgende, med mindst 1 måneds mellemrum, afholdte generalforsamlinger. Ved begge disse generalforsamlinger skal forslaget vedtages af mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
Stk. 2 I tilfælde af foreningens opløsning skal en eventuel formue anvendes til tilsvarende arbejde på Nørrebro. Dette vedtages på sidste afholdte generalforsamling.
Vedtaget på Generalforsamling d. 11. marts 2014
Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 30302172, eller via formularen herunder.
Navn:
*
E-mail:
*
Telefon:
*
Besked:
 
SheZone

Vesterbrogade 6D, 2. sal
1620 København V

Telefon: 30302172
E-mail: info@shezone.dk
CVR: 30026993

Sponsorer

  
SheZone | Vester Voldgade 100, 1.sal | 1552 København K | Tlf.: 30302172